Abonelik Sözleşmesi

 1. Sözleşmenin süresi online abone oldugu tarihten itibaren, içinde bulundugu takvim yılının sonuna kadardır. Ancak sözleçme Bizim İnternet ve Bilişim Teknolojileri Ltd.Şti. in veya abonenin 15 gün önceden yazılı bildirimi ile sona erdirilmedigi takdirde aynı şartlarla gelecek her takvim yılı için yürürlükte kalır.
   
 2. Abonenin belirtmiş oldugu adresine yapılacak tebligat kendisine yapılmış sayılır. Abonenin tebligat adresinde yapacagı degişiklikleri yazı bildirmemesi halinde yeni adrese tebligat yapılmamasından Bizim İnternet ve Bilişim Teknolojileri Ltd.Şti. sorumluluk kabul etmez.
   
 3. Kablosuz bağlantılarda, her bir kullanıcı adı ve şifre bir kişi için geçerlidir. Kullanıcı adının ve şifresinin paylaşılması durumunda oluşabilecek durumlardan abone sorumludur.
   
 4. Abonenin, Tebligat adresi degiştirme, Abonelik iptali, Tarife degişikligi gibi isteklerini yazılı olarak Bizim İnternet ve Bilişim Teknolojileri Ltd.Şti. ne bildirmekle yükümlüdür. Bizim İnternet ve Bilişim Teknolojileri Ltd.Şti. bunları içermeyen veya mevzuata aykırı düşen istekleri karşılama zorunda olmadığı gibi isteklerden ve bunların karşılanmamasından dolayı bir sorumluluk kabul etmez.
   
 5. Abonenin, bu sözleşme hükümlerine uymaması veya mevzuata uymayan isteklerini sağlamak amacıyla çeşitli yollara saparak internet erişimi hakkında herhangi bir işlem yaptırdığı anlaşıldığında Bizim İnternet ve Bilişim Teknolojileri Ltd.Şti. sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih edebilecektir. Abone bundan dolayı herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunamayacaktır.
   
 6. Abone, sözleşme süresinin bitimi veya sözleşmede belirtilen koşullar ile Bizim İnternet ve Bilişim Teknolojileri Ltd.Şti. yasa, tüzük ve yönetmeliklere aykırılık nedeni ile aboneliğine son verildiğinde, Bizim İnternet ve Bilişim Teknolojileri Ltd.Şti. ne ait teçhizat ve dahili tesislerini aynen ve sağlam olarak geri vermek, aksi halde bunların bedelleri veya tespit edilen zarar ve hasar karşılığı olarak Bizim İnternet ve Bilişim Teknolojileri Ltd.Şti. ne rayiç bedeli üzerinden fatura edilecek parayı kayıtsız ve şartsız ödemekle yükümlüdür.
   
 7. Abone, tesisatı Bizim İnternet ve Bilişim Teknolojileri Ltd.Şti. nin sistem ve teçhizatına zarar vermeyecek şekilde kullanmak ve korumak zorunlulugundadır. Abone, teçhizatın kurulmasından sonra çıkacak sakıncaları gidermek ve bu nedenle yapılması gereken değişiklikler dolayısıyla Bizim İnternet ve Bilişim Teknolojileri Ltd.Şti. ne yapılacak masrafı ve tarifesine göre tahakkuk ettirilecek ücretleri ödemekle yükümlüdür.
   
 8. Bizim İnternet ve Bilişim Teknolojileri Ltd.Şti. dilediği takdirde abone nezdinde bulunan teçhizat ve tesisatın teknik vasıflarının uygunlugunu kontrol edebilir, değiştirebilir. Abone, kontrolle görevli personele izin vermek ve gerekli kolaylığı göstermekle yükümlüdür.
   
 9. Abone, internet hizmetinde kullanılmak üzere kurduğu yada kuracağı teçhizatın, şebekeye uyumluluğu, performansı ve özelliklerinden sorumludur. Bunların kurulmasında ortaya çıkacak aksaklıklarda Bizim İnternet ve Bilişim Teknolojileri Ltd.Şti. sorumlu değildir.
   
 10. Abone, Bizim İnternet ve Bilişim Teknolojileri Ltd.Şti. ile arasındaki ilişkilere dair yasa, tüzük ve yönetmelikler ile bu sözleşmede yer almamış genel mevzuat hükümlerine aynen uymayı yasa, tüzük ve yönetmelikler ile ücret tarifeleri üzerinde sonradan yapılacak bütün degişikliklerin kendisine de uygulanmasını, bunlara aykırı hal ve hareketleri neden ile Bizim İnternet ve Bilişim Teknolojileri Ltd.Şti. ile arasında ortaya çıkacak bütün anlaşmazlıkların giderilmesinde bu sözleşmenin yapıldığı yer mahkeme ve mercilerin yetkili bulunduklarını kabul ve taahhüt eder.